Anotácia projektu

Itinerary is system for creating new events (like journeys, trips...) and simple taking down notations for specified time (for instance you go for a holiday, you can create event – choose time (from, to), place you visit... – and easy add notations for specified interesting experiences). It can be used in two ways: as separated smartphone or desktop application (desktop application is not very practically for adding notes – who will write down notations to notebook during holiday?, but good, for example, for editing created events after trip) or as member of special closed social network with lots of another advantages (sharing itinerary with your friends using same network, see catalog of another interesting nice places with rating of users … and so much more...).

Cestovný denník je systém na vytváranie nových udalostí (ako napríklad výlety, cesty...) a jednoduché zaznamenávanie časových poznámok (napríklad ak idete na výlet, môžete vytvoriť novú udalosť – prideliť jej čas (od, do), miesto... – a jednoducho pridávať zápisy zaujímavých zážitkov). Systém sa dá používať dvoma spôsobmi: ako separátna mobilná alebo počítačová aplikácia (počítačová aplikácia nie je veľmi praktická na samotné zaznamenávanie poznámok – kto bude písať počas výletu zápisy do notebooku?, ale je dobrá napríklad na úpravu vytvorených udalostí po výlete) alebo ako člen uzavretej sociálnej siete s mnohými výhodami (zdieľanie denníka s priateľmi v sieti, prezeranie katalógu iných pekných zaujímavých miest s hodnotením od užívateľov ... a veľa iného...).

Používateľské požiadavky

 1. Chcem používať iba aplikáciu
  1. Nainštalujem si aplikáciu pre svoju platformu
  2. Spustím aplikáciu
   1. Ak mám nejakú zálohu, tak ju môžem importovať
   2. Ak chcem vytvoriť zálohu, tak ju môžem exportovať
   3. Ak bude nejaká zaujímavá udalosť, tak ju v aplikácii vytvorím (nastavím atribúty: od, do, umiestnenie, popis, názov)
    1. Udalosti môžem pridávať nový zápis (čas a popis)
    2. Udalosti môžem upravovať zápisy (čas a popis)
    3. Udalosti môžem vymazávať zápis (čas a popis)
   4. Môžem upravovať vytvorené udalosti aj ich zápisky
   5. Môžem mazať vytvorené udalosti môžem exportovať zápisky jednotlivých udalostí do rôznych formátov (pdf, html...)
 2. Chcem používať sociálnu sieť
  1. Zaregistrujem sa
   1. Vyplním požadované údaje a e-mail
   2. Potvrdím e-mail a konto sa vytvorí - je možné sa prihlásiť
  2. Prihlásim sa
   1. Ak mám nejaké udalosti v aplikáciach z externých zariadení vytvorené, tak ich môžem importovať
   2. Ak chcem vytvoriť zálohu, tak ju môžem exportovať
   3. Ak bude nejaká zaujímavá udalosť, tak ju v aplikácii vytvorím (nastavím atribúty: od, do, umiestnenie, popis, názov)
    1. Udalosti môžem pridávat nový zápis (čas a popis)
    2. Udalosti môžem upravovať zápisy (čas a popis)
    3. Udalosti môžem vymazávať zápis (čas a popis)
   4. Môžem upravovať vytvorené udalosti aj ich zápisky
   5. Môžem mazať vytvorené udalosti môžem exportovať zápisky jednotlivých udalostí do rôznych formátov (pdf, html...)
   6. Môžem si pridávať priateľov - ľudí, ktorí majú účet na danej sieti
    1. Musím poznať ich e-mail a pomocou neho ich nájdem a pošlem im žiadosť
   7. Môžem posielať správu priateľom alebo iným užívateľom, ktorí to majú povolené
   8. Môžem zdieľať svoje cestovné denníky s priateľmi
   9. Môžem prezerať katalóg zaujímavých miest a atrakcií
    1. Môžem vytvoriť rezervácie na ubytovanie, stravu, dopravu... a tak zorganizovať výlet zo spolupracujucími destináciami
    2. Môžem prezerať hodnotenie jednotlivých miest a atrakcií na nich
    3. Môžem hodnotiť jednotlivé miesta
    4. Môžem sledovať komentáre k rôznym miestam
    5. Môžem pridávať komentáre k rôznym miestam
    6. Môžem pridávať nové miesta a atrakcie
   10. Môžem vyhľadávať (medzi priateľmi, udalosťami, zápismi, v katalógu...)
 3. Chcem iba prezerať katalóg zaujímavých miest a atrakcií
  1. Môžem vyhľadávať v katalógu
  2. Môžem vytvoriť rezervácie na ubytovanie, stravu, dopravu... a tak zorganizovať výlet zo spolupracujucími destináciami
   1. Musím vyplniť požadované údaje (meno, priezvisko, kontakt...), lebo nie som prihlásený
  3. Môžem prezerať hodnotenie jednotlivých miest a atrakcií na nich
  4. Môžem sledovať komentáre k rôznym miestam

Recenzia anotácie prideleného projektu

Po prečítaní anotácie projektu Informačný systém pre útulky som si hneď vedel predstaviť databázový model (popísaný bol síce vo vetách, ale dalo sa celkom fajn predstaviť si ho). Z anotácie tiež už začali hneď vyplývať aj jednotlivé atribúty databázového systému, teda myslím, že podľa takejto anotácie by nebol nejaký veľký problém navrhnúť databázu na ktorej by celý systém stál, čo je zrejme základom takýchto systémov. Myslím, že je tam stručne načrtnutý interný systém pre útulky z ktorého sa po doladení detailov dá vytvoriť funkčný systém útulku.

Odkaz na stránku prideleného projektu: http://s.ics.upjs.sk/~dduplakova/#one.

Recenzia používateľských požiadaviek prideleného projektu

Po prečítaní používateľských požiadaviek projektu Informačný systém pre útulky som si všimol, že by možno bolo dobré zosúladiť anotáciu a používateľské požiadavky. Totiž niektoré veci, ktoré boli v anotácii (rôzne pridávanie dát do tabuliek - očkovania, prechádzok...) zrejme budú súčasťou nejakých používateľských požiadaviek zamestnanca. Naopak registrácia dobrovoľníka, ktorá sa spomína v používateľkých požiadávkach, nie je nejako podchytená v anotácii (pôvodne mi totiž z anotácie vyplývalo to, že pôjde o nejaký interný systém útulku pre zamestnancov, ale podľa tohto to zase vyzeralo tak, že aj "náhodný okoloidúci" sa vie do systému registrovať).

Odkaz na stránku prideleného projektu: http://s.ics.upjs.sk/~dduplakova/#one.

Use-case diagramy

Máte malú obrazovku! Obrázok hlavného Use-Case diagramu si ale môžete stiahnúť prostredníctvom tohto odkazu: stiahnúť.

Máte malú obrazovku! Obrázok Use-Case diagramu pre aplikáciu si ale môžete stiahnúť prostredníctvom tohto odkazu: stiahnúť.

Máte malú obrazovku! Obrázok Use-Case diagramu pre katalóg si ale môžete stiahnúť prostredníctvom tohto odkazu: stiahnúť.

Máte malú obrazovku! Obrázok Use-Case diagramu pre sociálnu sieť si ale môžete stiahnúť prostredníctvom tohto odkazu: stiahnúť.

Diagram tried

Máte malú obrazovku! Obrázok diagramu tried si ale môžete stiahnúť prostredníctvom tohto odkazu: stiahnúť.

Scenáre

Vytvorenie udalosti

 1. Používateľ otvorí aplikáciu Itinerary alebo sa prihlási do sociálnej siete.
 2. Vojde do menu aplikácie (alebo sociálnej siete).
 3. Zvolí "Vytvoriť novú udalosť".
 4. Vyplní údaje:
  1. od - povinná položka reprezentujúca začiatok udalosti,
  2. do - povinná položka reprezentujúca koniec udalosti,
  3. názov - povinná položka - užívateľ by mal akciu nejako pomenovať,
  4. miesto - miesto konania udalosti (nie je nutná položka, lebo niektoré udalosti sa odohrávajú na viacerých miestach),
  5. popis - prípadný popis udalosti (nie je nutná položka, môže obsahovať spoluúčastníkov alebo opisovať charakter udalosti...).
 5. Skontrolujeme vyplnené položky (dátum musia byť dátumom a povinné položky nesmú ostať prázdne...).
 6. Potvrdíme vytvorenie udalosti.

Pridávanie komentárov

 1. Používateľ sa prihlási do sociálnej siete.
 2. Prejde v menu na "Katalóg zaujímavých miest a atrakcií".
 3. Vyberie nejaké miesto alebo atrakciu (je viacero spôsobov - vyhľadá, usporiada a vyberie...).
 4. Zobrazí si podorobnejší prehľad nejakej položky.
 5. Pri zobrazení položky sa mu zobrazia aj komentáre.
  1. Nemusia tam byť žiadne, potom uvidí možnosť "Okomentujte miesto ako prvý!".
  2. Inak iba uvidí ostatné komentáre a pod nimi možnosť "Pridaj komentár".
 6. Uživateľ klikne na možnosť pre komentovanie.
 7. Zobrazí sa pole pre text komentára.
 8. Po napísaní komentára sa aktivuje tlačidlo "Zverejni".
 9. Po kliknutí na dané tlačidlo sa komentár zverejní (je ho možné upravovať alebo mazať).

Vyhľadávanie v sociálnej sieti

 1. Užívateľ klikne na pole vyhľadávania v sociálnej sieti (je prístupné z každej podstránky sociálnej siete).
  1. Užívateľ môže do daného poľa zadať rôzne veci.
   1. Môže tam zadať meno iného užívateľa,
   2. e-mail iného užívateľa,
   3. názov nejakého miesta alebo udalosti,
   4. názov svojho alebo priateľovho cestovného denníka...
  2. Po potvrdení vyhľadávania by sa mali pekne rozkaterizované zobraziť výsledky (kategória ľudia, výsledky z katalógu...).
 2. Užívateľ zvolí možnosť rozšíreného vyhľadávania.
  1. Špecifikuje iba na niektorú z oblastí systému:
   1. používateľov - tam sa dá zadať meno alebo e-mail...,
   2. katalóg,
   3. udalosti,
   4. komentáre...

Diagram aktivít a stavov

Vytvorenie udalosti

Máte malú obrazovku! Obrázok diagramu aktivít a stavov si ale môžete stiahnúť prostredníctvom tohto odkazu: stiahnúť.

ER diagram

Máte malú obrazovku! Obrázok ER diagramu si ale môžete stiahnúť prostredníctvom tohto odkazu: stiahnúť.

Tvorba a naplnenie databázy

Kód na tvorbu databázy a jej naplnenie cvičnými dátami je možné prevziať na stránke: SZCHZaD.sql

Prezentácia

Web prezentácie: prezentácia.

Analýza phishingu z pohľadu honeypotov

Autor: Martin Glova
Vedúci: RNDr. JUDr. Pavol Sokol

Ciele práce

(1) Analyzovať možnosti využitia honeypotov pri výskume phishingu

(2) Porovnať aktuálne prístupy k analýze phishingu pomocou honeypotov

(3) Navrhnúť a implementovať honeypot na analýzu phishingu

Literatúra

(1) Hadnagy, Ch.: Phishing Dark Waters The Offensive and Defensive Sides of Malicious Emails, Wiley, 2015

(2) Joshi, R. C., and Anjali Sardana. Honeypots: A New Paradigm to Information Security. Science Publishers, 2011.

(3) ENISA: Proactive Detection of Security Incidents, 2012

Esej o výbere témy bakalárskej práci

Na svete existuje veľmi veľa zaujímavých a fascinujúcich vecí. Človek sa neustále snaží viac a viac preskúmať svet a prírodu, uľahčovať si prácu, zefektívniť svoju činnosť... To mu samozrejme (okrem iného) robí radosť, ktorá mu zároveň dáva zmysel žiť. V mnohých vedeckých odboroch, ktoré sú známe, je tu denne veľmi veľa pokrokov a vývoj ide stále dopredu. Väčšina vedcov si myslí, že práve ten ich odbor je ten najzaujímavejší. A áno, všetci ľudia, ktorí povedia: ”Môj odbor je najlepší!” majú pravdu.

Viac...

E-mail: